De privacyregels, die wij verplicht zijn te respecteren, verplichten ons u informatie te geven over de verwerking van de gegevens die op deze site worden verzameld.

Trerè Innovation S.r.l. Unipersonale, de eigenaar van deze Website, streeft ernaar deze verplichting zo eenvoudig en duidelijk mogelijk na te komen, zoals uiteengezet in de volgende Overzichtstabel Gegevensverwerking, waarin u gemakkelijk de essentiële informatie kunt vinden over wie wij zijn, welke gegevens wij verwerken, waarom, hoe en voor hoe lang.

Hieronder vindt u niettemin een meer gedetailleerde tekst, onderverdeeld in rubrieken, die een volledig overzicht geeft van de informatie die wij moeten verstrekken en waartoe wij ons hebben verbonden. De gebruikers kunnen ook definities vinden van de termen en uitdrukkingen die worden gebruikt in de Glossarium gepubliceerd op de website van de Italiaanse toezichthouder voor gegevensbescherming in Italië of, in het Engels, in de Woordenlijst gepubliceerd op de website van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

Krachtens de privacyregelgeving wordt de browser beschouwd als de betrokken partij en heeft hij bepaalde rechten en plichten die hieronder worden uiteengezet, waaronder het recht op toegang tot de gegevens die op hem/haar van toepassing zijn, het recht om correctie van de gegevens en/of annulering daarvan te verzoeken, het recht om beperking van de verwerking te verzoeken of zich geheel tegen de verwerking te verzetten, het recht om portabiliteit van de gegevens te verzoeken, en het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

OVERZICHTSTABEL VERWERKING

Wie zijn wij?

De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens is

 • Trerè Innovation S.r.l. Unipersonale, Via Modena, n. 18, 46041 Asola (MN), Italië

Welke gegevens verwerken wij?

Browsing Data, Cookies, Identificerende, Persoons- en Bijzondere gegevens.

Waarom verwerken wij gegevens?
(Doel)

Om gebruikers in staat te stellen:

 1. de Website doorbladeren;
 2. zich te registreren, toegang te krijgen tot gereserveerde delen van de Website en op correcte wijze aankopen te doen;
 3. op de hoogte te blijven van nieuws en producten, in overeenstemming met eventueel kenbaar gemaakte voorkeuren;
 4. informatie te ontvangen over producten, diensten en initiatieven die aansluiten bij de voorkeuren en gewoonten van de gebruikers;
 5. antwoorden te ontvangen op verzoeken die via het contactformulier zijn verzonden;
 6. wettelijke verplichtingen na te komen of aan eisen van de autoriteiten te voldoen.

Waarop is de verwerking gebaseerd?
(Rechtsgrondslag)

 • Gewettigd belang (voor Browsing Data en Cookies);
 • Voldoen aan contractuele verplichtingen (voor Identificerende, Persoons- en Bijzondere gegevens);
 • Toestemming van de betrokken partijen (voor bepaalde categorieën Persoonsgegevens en Bijzondere gegevens);
 • Uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van Gebruikers worden genomen (gegevens die worden verstrekt om ons in staat te stellen te reageren op verzoeken die via het Contactformulier worden verzonden).

Hoe verwerken wij de gegevens?

Op een uitsluitend elektronische manier.

Met wie worden de gegevens gedeeld?
(Categorieën van ontvangers)

 1. Leveranciers van informatietechnologiediensten die nodig zijn voor de goede werking van de Website;
 2. Leveranciers van andere diensten die optreden als gegevensverwerkers (meer bepaald communicatie- en webbeheeragentschappen Web Ranking S.r.l., Webgriffe S.r.l., Find srl en TOC Agentur für Kommunikation GmbH) en platforms voor beheer en analyse van e-commerce en bedrijfscommunicatie (zoals Mailchimp en Magento,). Een actuele lijst van Gegevensverwerkers is in ieder geval verkrijgbaar bij de statutaire zetel van Trerè Innovation S.r.l. Unipersonale;
 3. aangewezen en/of gemachtigde entiteiten;
 4. Autoriteiten.

Hoe lang bewaren wij de gegevens?

We wissen:

 • Browsing Data na een maximum van 7 dagen;
 • Gegevens die u ons verstrekt via het contactformulier, niet langer dan 24 maanden na uw verzoek;
 • Gegevens die u ons verstrekt voor registratie, aankoop en actualisering van onze commerciële aanbiedingen. op verzoek van de betrokkene.

Welke verplichtingen heeft de gebruiker?

 • om op de Website te kunnen surfen, moeten Browsing Data en de gegevens in sommige Cookies worden verstrekt;
 • om zich voor de dienst te kunnen registreren en onze producten te kunnen kopen, moeten de bij de registratie gevraagde gegevens worden verstrekt;
 • om ons in staat te stellen te reageren op verzoeken die via het Contactformulier zijn verzonden, moeten de gevraagde gegevens en alle andere gegevens die de Gebruikers noodzakelijk achten, worden verstrekt.

Wat gebeurt er als ik weiger deze gegevens te verstrekken?

Het is mogelijk dat u zich niet kunt registreren op de Website en dat u geen aankopen kunt doen.

Het is mogelijk dat u geen ideale browse-ervaring hebt op de site en dat we niet kunnen ingaan op uw verzoeken.

Welke rechten heb je?

Gebruikers hebben het recht om:

 1. toegang tot hun eigen gegevens in ons bezit;
 2. om correctie en/of schrapping ervan te verzoeken ("wissen");
 3. om een beperking van of bezwaar tegen de verwerking te verzoeken;
 4. om portabiliteit van de gegevens te verzoeken;
 5. een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 6. andere rechten als uiteengezet in de artikelen 15 - 21 van de GDPR die hierboven niet zijn vermeld.